Vetenskapligt skrivande

Vetenskapliga rapporter och uppsatser är inga spännande romaner utan är ganska tråkiga och förutsägbar i sin framställning. Anledningen till att använda regler i skrivandet är att det ökar läsbarheten och klarheten.
Sidorna ska vara numrerade och följande delar ska ingå så långt det är möjligt, med anpassning till uppgiften:

 1. Titelsida
 2. Abstrakt (sammanfattning)
 3. Innehållsförteckning
 4. Introduktion/bakgrund (med eventuell problem formulering)
 5. Syfte
 6. Metod
 7. Resultat
 8. Diskussion och slutsats (kan även vara två skilda rubriker)
 9. Referenslista

TITELSIDA
Titeln ska summera innehållet i rapporten och rekommenderad längd är ca 10-12 ord. Texten bör vara centrerad och placerad på övre halvan av sidan och förkortningar får inte förekomma i titeln.
Under titeln skrivs författarnas/författarens namn i bokstavsordning, samt kursens namn samt program och datum för inlämning.
För vissa typer av uppsatser kan det finnas mallar som skall användas, som t ex kandidat- och magisterexamen.


ABSTRAKTET (sammanfattning)
Abstrakt eller sammanfattning är en kort och koncist sammanfattning av den vetenskapliga textens innehåll. Den har en helt egen sida med rubrik.
Den bör inte överstiga 250 ord.
Titeln läsas först, sedan kommer abstraktet för att kunna bilda sig en uppfattning om arbetets innehåll och resultat.
Abstraktet ska ge svar på frågor om:

 • Vad som var syftet med studien
 • Vilket det ”problem” som studeras var
 • Vilka deltagare som ingick
 • Vilka metoder för datainsamling respektive analys som användes
 • Vilka implikationer resultaten har

För att underlätta skrivandet av abstraktet kan rubriker användas:
Bakgrund (kort beskriver tidigare forskning och motiverar syftet; Syfte; Metod (vilka/vad har studerats och hur); Resultat (de viktigaste resultaten; Slutsats)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Arbetets numrerade rubriker listas under innehållsförteckning.
Huvudrubriker i linje vänstermarginalen och underrubriker indragna.