IBIC – INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM

Kortfattat betyder IBIC- Individens Behov I Centrum och är numera en nationell modell för socialtjänsten som tagits fram av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Modellen utgår den enskildes resurser, svårigheter och behovs inom olika livsområden

Den stödjer delaktighet, individuella mål och ett rehabiliterande arbetssätt men även en rättssäker och likvärdig dokumentation i hela kedjan – handläggning – utförande och uppföljning. Modellen ger också stöd i samtal med anhöriga för att beskriva anhörigas situation och deras eventuella behov.

IBIC är uppbyggt på de internationella klassifikationerna ICF. Genom att använda en strukturerad modell förenklar det till ett gemensamt fackspråk. Fokus ligger på den enskildes behov och mål i både arbetssätt och dokumentation.

Genom att jobba hälsofrämjande och förebyggande ger vi ett bättre stöd samtidigt som vi kan bidra till den enskildes delaktighet, självständighet och oberoende. Arbetssättet är en viktig del i Vård- och omsorgsnämndens strategi för att möta de växande behoven i framtiden.

Det här är en del i satsningen – en hälsofrämjande kommun – med målet att bidra till bättre hälsa för både medborgare och medarbetare. Med hälsa menas ”ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” enligt WHO (World Health Organisation) definition.