ORDLISTA

Normativ
Kommer från (norm) och betyder preskriptiv eller föreskrivande.
En normativ är en fordring om hur något bör vara.
Ett liknade ord, med motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är. Normativ etik föreskriver teorier om hur man bör handla medan deskriptiv etik enbart beskriver vanliga handlanden


Epidemiologi
Läran om sjukdomars orsaker och dess spridning.
Forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap studerar hur faktorer i miljön, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsan och hur sjukdomar uppstår. Kunskaperna används sedan för att skapa metoder och insatser för att förebygga sjukdomar och ohälsa.


McDonaldisering
Är när man vill paketera färdiga lösningar, som förenklar och gör varor och tjänster mer förutsägbara. Ordet syftar på att McDonalds är en utmärkt metafor för företeelsen med starkt förutsägbar mat, levererad i en lika starkt förutsägbar miljö till ett lika förutsägbart pris.


Disneyfiering
Kan beskrivas som att man romantiserar något, som t ex vilda djur som ofarliga eller klär ut hundar som en bebis eller ger den mänskliga egenskaper mänskliga än vad som ligger i deras verklige natur.


Socioekonomiska förhållanden
Man brukar tala om socioekonomisk status. Det är ett samlingsbegrepp som samlar utbildningsnivå, inkomst och yrkesgrad hos personer i ett land. I ett och samma land finns det dock människor som befinner sig på olika platser i denna status. Socioekonomiska förhållanden påverkar hur vi lever i stor grad och vilka möjligheter vi har.


Intersektionalitet
Är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bland annat ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snitte elelr skörningen mellan maktrelationer.
Intersektionalitetsstudier är idag ett vanligt verktyg inom genusvetenskap och feministisk teoribildning, och är studiet av hur könsdiskriminering och bland annat etnisk diskriminering i vissa fall samverkar och förstärker varandra.
En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (till exempel ”rasifierade”, ”homosexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att uppmärksamma t.ex. ”vithet”, ”heterosexualitet” eller ”överklass” som identitetskategorier.


Relativ fattigdom
EU:s definition av relativ fattigdom innebär att en person har en inkomst efter skatt som underskrider 60 procent av landets medianinkomst. Personer som löper risk för fattigdom antas inte ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna leva på en nivå som anses godtagbar i samhället.
I Sverige uppgick medianlönen till 30 900 kronor i månaden år 2018.

En vanlig indelning av fattigdom är i absolut och relativ fattigdom.
Absolut fattigdom avser inkomster eller tillgångar under en viss bestämd, absolut nivå. En vanlig definition som används av bland annat FN är en dagsinkomst understigande 1.90 dollar. Relativ fattigdom avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupp eller stat, och ser därmed till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom och hur fattigdomen i ett samhälle utvecklas; trots att medborgarnas absoluta fattigdom minskar, kan den relativa fattigdomen öka, genom exempelvis större löneskillnader något som kan mätas genom en jämförelse mellan olika inkomstgrupper.

I Sverige

Fattigdom i Sverige
Det finns ingen officiell definition av fattigdom i Sverige.
Olika definitioner används, beroende på avsändare och syfte.
Det så kallade existensminimum används som gräns för när man är berättigad till försörjningsstöd, i dagligt tal kallat socialbidrag. Försäkringskassan har en komplicerad uppsättning regler som används för att beräkna vilka som är berättigade till bostadsbidrag.

SCB definierar ”ekonomiskt utsatta hushåll” som de som inte klarar av de löpande utgifterna eller en plötslig oförutsedd utgift på 15 000 kronor som skall betalas inom 1 månad.

Swedbank har mätt hur stor andel av hushållen som inte klarar av att hantera en oförutsedd utgift på 10 000:-, men även nivåer på både 30 000:- och 3 000:- har använts. Swedbank har även mätt andelen hushåll vars inkomster till 80% eller mer består av bidrag. LO har använt nivån 8 000:- vilket utgör en fjärdedel av arbetarna, medan Vänsterpartiet har argumenterad utifrån definitionen ”60% av medianinkomsten”, med denna definition är var fjärde ensamstående ”fattig”.