DYGNSPASS

 • Maxgräns på 20 timmar vid avvikelser.
 • Ett enormt restriktivt upplägg med dispensförfarande, krav på mbl-förhandlingar, beslut av Kommunstyrelse och godkännande av arbetstidsnämnd för att kunna jobba 24 timmarspass.
 • Krav på att ett planerat arbetspass aldrig får vara mer än 24 timmar.
 • Tvång på att del av arbetspasset måste vara jour för att kunna jobba mer än 13
  timmar.
  Inga av dessa begränsningar är krav utifrån EU – utan helt och hållet skapat av
  Kommunal och SKR själva.

  Våra krav på Kommunal är därför att kollektivavtalen med SKR, Vårdföretagarna och
  Fremia skrivs på ett sådant sätt att dygnspass är möjligt även i framtiden. Vi vill att det för
  personal inom LSS skall vara möjligt att jobba planerade arbetspass på upp till ca 26
  timmar. Att denna möjlighet, för LSS-personal, skrivs in i kollektivavtalen som avvikelser
  och att det skrivs in kompensationsledighet. INGA andra begränsningar!
  Det vi menar måste ändras – utifrån avtalet med SKR – för att dygnspass skall vara
  möjligt i framtiden för personal inom LSS är då följande:
 • Ta bort hela dispensförfarandet.
  Även Kommunal själva menar nu att upplägget med dispensern skall bort ur avtalen.
 • Ta bort meningen ”Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då
  inga andra rimliga åtgärder står till buds” ur bilaga J och skriv inte
  något annat liknande vare sig i bilaga J eller andra kollektivavtal.
  I bilaga J, punkt 2, anmärkning 4 står följande ”Möjlighet till avvikelse för personlig
  assistent, ledsagare och avlösare Vid planering av ordinarie arbetstid och jourpass kan 20
  timmar överstigas om det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och
  friheter som följer av lag.” Men sen står ”Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då
  inga andra rimliga åtgärder står till buds.”. Meningen ”Beslut om sådan avvikelse kan
  endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds” måste bort ur avtalet och
  ingen annan liknande får skrivas in. Denna mening (och tolkningen av den) är anledningen
  till att många kommuner inte vågar mbl-förhandla ens när det kommer som önskan från
  brukarna att den har behov av att assistenterna jobbar dygnspass.
 • Ta bort arbetstidsnämnden.
  Om det inte finns ett dispensförfarande så fyller ju arbetstidsnämnden inte längre någon
  praktisk funktion, utan motverkar ju istället indirekt möjligheten att förlägga arbetspassen
  så arbetsplatsnära som möjligt. Trots att det inte finns något dispensförfarande inom
  personlig assistans så skall ev. beslut om dygnspass från Kommunerna idag upp i
  arbetstidsnämnden och ev. överprövas där. Detta får många kommuner att avstå mblförhandla eftersom det finns någon över dem – arbetstidsnämnden – som hela tiden
  kan ge kommunerna bakläxa. Så vårt krav är att arbetstidsnämnden tas bort helt och
  hållet så att arbetsgivarna tillsammans med arbetstagare, brukare och Kommunals
  sektioner kan fatta arbetsplatsnära beslut utan risk att deras beslut överprövas.
 • Ta bort krav om MBL-förhandling för att kunna jobba dygnspass.
  Vi menar att de som bäst kan bedöma verksamhetens behov är arbetsgivare och
  arbetstagare. Om arbetsgivare och arbetstagare menar att det bästa är dygnspass så
  skall det inte finnas krav på mbl-förhandlingar för att kunna jobba dygnspass. Självklart
  kan Kommunal kalla till MBL-förhandling om arbetstagarna så önskar, men det skall inte
  vara krav för att kunna schemalägga dygnspass.
 • Ta bort skrivningen i kollektivavtalet att en del av arbetspasset måste
  vara jour för att kunna jobba med arbetspass som är längre än 13
  timmar.
  Som avtalet är skrivet idag måste del av arbetspasset vara jour för att det ska kunna vara
  längre än 13 timmar. Begreppet jour måste bytas ut mot tex vila eller tid för återhämtning.
  Det kan inte vara försäkringskassans beslut om hur tid på arbetet skall ersättas som skall
  ligga till grund för möjligheten att jobba dygnspass/ arbetspass som är längre än 13
  timmar. Ett långt arbetspass på tex 15 timmar från 8.00 – 23.00 måste vara möjligt även
  om det inte finns jour under arbetspasset. Ett arbetspass som är 24 timmar från tex 8.00 –
  8.00 måste vara möjligt även om det ibland finns väldigt lite jour under passet – men ändå
  kanske finns stor möjlighet till återhämtning. Så vårt krav är att begreppet jour byts ut till
  vila, återhämtning eller liknande. Sen får man arbetsplatsnära – arbetsgivare och
  arbetstagare – bedöma om det är tillräckligt med vila/återhämtning under passet för att det
  ska kunna vara längre än 13 timmar.
 • Dygnspass måste tillåtas vara något längre än 24 timmar.
  Det behövs ofta en överlämningstid, kortare dubbelbemanning på morgonen/kväll eller
  möjlighet för hela personalgruppen medverka vid arbetsplatsträffar. Då kan man inte sätta
  en absolut gräns på 24 timmar för då kommer många arbetsgrupper inte kunna jobba
  dygnspass trots möjligheten att jobba pass på 24 timmar. Vi pratar inte mycket tid och
  kanske inte ens tid då det utförs arbete utan mer överlämningar/kortare möte. Vårt krav är
  att man i det centrala avtalet skriver in möjlighet att arbetsplatsnära (arbetsgivare och
  lokal sektion tillsammans med assistenter) har möjlighet att schemalägga lite tid till utöver
  de 24 timmarna i de fall då detta är absolut nödvändigt för att möjliggöra för dygnspass.
 • Maxgränsen på arbetspass på 20 timmar måste helt bort ur AB HÖK
  och får inte skrivas in i kollektivavtal med Vårdföretagarna och Fremia.
  Att ha en maxgräns på 20 timmar fyller ingen som helst funktion nu när EU redan godkänt
  pass på 24 timmar. Det finns inget som hindrar arbetspass på 20 timmar om man kan
  jobba längre pass än så i avtalet, men gränsen på 20 timmar i avtalet används tyvärr av
  många kommuner för att motivera ett nej till dygnspass. Eftersom dygnet har 24 timmar så
  är det en enorm skillnad mellan 20 och 24 timmar när det gäller schemaläggning, men
  nästan ingen skillnad alls vad gäller trötthet hos arbetstagaren. Att som grund ha en
  maxgräns på 13 timmar (utifrån artikel 3 i EUs arbetstidsdirektiv) är rimligt. Men då det
  gäller yrken som är avvikelser (utifrån EUs arbetstidsdirektiv artikel 17/18) så måste det
  vara möjligt att jobba så långa pass som verksamheten kräver. Och verksamheten inom
  LSS kräver många gånger arbetspass som sträcker sig över ett helt dygn.
  Om inte Kommunal möter oss i våra krav menar vi att Kommunal
  därigenom visar att det i Sverige inte är möjligt att implementera EUs
  arbetstidsdirektiv på rimligt sätt via kollektivavtal. Därför kommer vi då
  att vända oss till riksdagen med denna skrivelse samt
  namnunderskrifter och be riksdagen implementera EUs
  arbetstidsdirektiv via lagstiftning istället.
  Det behövs nu MASSOR av namnunderskrifter från LSS-personal. Oavsett om ni är
  assistenter, jobbar på LSS-boenden eller annat inom LSS, och oavsett om ni jobbar i
  Kommuner eller kooperativ eller privata företag – så skriv under denna skrivelse. NU
  skall vi sätta en press på Kommunal så det gungar under fötterna på dom. Sprid
  gärna denna skrivelse vidare till all personal inom LSS. Förhoppningen är att ALLA
  som jobbar inom LSS och vill ha kvar dygnspassen skriver under på denna
  skrivelse. Styrkan i skrivelsen beror på mängden underskrifter. SÅ SKRIV UNDER!
  Vi siktar på att skicka in skrivelse och namnunderskrifter till Kommunal i början av
  februari. Så vänta inte med att skriva under.
  När ni skriver under behöver vi att det är möjligt identifiera att ni verkligen finns – så därför
  behöver följande uppgifter finnas med i underskriften:
 • Namn
 • Adress
 • Tele och/eller mail
 • Yrke
 • Arbetsgivare
 • Medlemsnummer om ni är medlemmar i Kommunal – Är ni inte medlemmar i Kommunal
  så skriv gärna första sex siffrorna i ert personnummer.
  Namnunderskrift skall skickas till Jeanette
  Liljekvist: jeanetteliljekvist68@gmail.com
  Frågor gällande skrivelsen kan skickas till Krister Maltby: silikonorm@gmail.com

VAD ÄR SKR EGENTLIGEN?
Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.

VAD ÄR DERAS UPPGIFT?
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivarorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner. Det gör förbundet till Sveriges största arbetsgivarorganisation. Förbundet driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Uppdraget är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre.Om det är SKR och kommunal som i stort sätt satt begränsningar för dygnspassen så är det en sak egentligen inte riktigt förstår.
Varför arbetar SKR för öka kostnaderna för deras medlemmar (kommuner o regioner) samt Kommunal för att försämra arbetsvilkoren och arbetsmiljö för deras medlemmar? Det går ju inte ihop.
Det är väl ingen som vinner något på det här, förutom byråkrater som skapar jobb åt dom själva.

Det man har lyckats skapa är bara mer byråkrati och ett folkligt uppror.


På vår arbetsplats finns det två val, och det att antigen går ner i arbetstid för att anställa mer personal eller i princip jobba på ett schema som kommer stressa ihjäl oss.


SKR kommer ju öka kostanderna för deras medlemmar (kommuner o regioner) OCH Kommunal försämjra arbetsviloren och kälsa för deras medlemmar.


Det som idag omöjliggör dygnspass är de begränsningar Kommunal och SKR m fl själva skrivit in i sina kollektivavtal.
I stora drag kan man säga att det, i Kommunals avtal med SKR, som verkligen
begränsar möjligheten till dygnspass är följande:


VÅRA KRAV TILL KOMMUNAL SAMT NAMNUNDERKRIFTER ÄR IDAG INSKICKADE TILL ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS LEDAMÖTER.

Drygt 1750 personer har skrivit under på kraven – varav 1412 är personal inom LSS/funktionshinder – många då inom personlig assistans.

Kommunal gav oss inte de besked vi önskade så nu kommer frågan om dygnspass hamna på riksdagens bord istället.

Våra krav var enkla – I kollektivavtalen möjliggöra för arbetspass upp till minst 26 timmar för de verksamheter som behöver det och inga andra begränsningar än den kompensationsledighet som EU kräver.

Kommunal, SKR mfl kommer få en SISTA CHANS att få till det avtal vi kräver nu under våren. Klarar de inte av det så åt HELVETE med dom. Då är det endast lagstiftning som återstår.

Mail till arbetsmarknadsutskottet här nedan:

Gällande motion 2023/24:2496 – Möjliggörande av dygnspass inom räddningstjänst och personlig assistans.

Vi är två personliga assistenter som har sammanställt en kravlista till Kommunal där det framgår vad i det nuvarande avtalet mellan Kommunal och SKR – HÖK AB, samt tillhörande Bilaga J, som vi menar måste åtgärdas för att på ett fungerande sätt möjliggöra dygnspass inom LSS, och då i synnerhet inom personlig assistans. Kravlistan har skrivits under av 1412 personer som jobbar inom LSS/funktionshinderverksamhet. Kravlista till Kommunal samt namnunderskrifter bifogas i denna mail.

Utöver namnunderskrifter från LSS-personal har vi fått in 348 underskrifter från andra som berörs av det extremt restriktiva upplägg som Kommunal, SKR m fl infört för att arbetstagare skall kunna jobba dygnspass. Det är då underskrifter från brukare, anhöriga till brukare, gode män samt personal inom ambulans och räddningstjänst. Så totalt är det drygt 1750 namnunderskrifter vi lämnar över till er här. Namnen är redovisade på två separata listor – en för LSS-personal och en för övriga.

Vi menar att EUs arbetstidsdirektiv, genom artikel 17 och 18, ger goda möjligheter för arbetspass som sträcker sig över ett helt dygn (minst 24 timmar) då detta är ett behov utifrån verksamheten. Det som krävs är att de yrken som kan göra avvikelser för dygnsviloreglerna i artikel 3 skrivs in i kollektivavtal eller lag. Det skall sedan utgå kompensationsledighet för den del av arbetspasset som är längre än 13 timmar. Kompensationsledigheten skall då ligga i direkt anslutning till arbetspasset. Ledigheten innan och efter arbetspasset skall då vara lika lång som arbetspasset är långt.

EU anger att denna möjlighet till avvikelse är något som skall tillämpas restriktivt, men för personal inom LSS är den inskriven i kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR och EU har dessutom godkänt åtminstone 24 timmarspass för bland annat LSS-personal.

Det stora problemet i kollektivavtalet HÖK AB är att Kommunal och SKR har satt en maxgräns på arbetspassen längd till 20 timmar, även då de är inskrivna som avvikelser i kollektivavtalet. Endast den personal som arbetar enligt bilaga J (LSS-personal) och bilaga R (räddningstjänst) kan jobba arbetspass på upp till max 24 timmar. Men för att det ska vara möjligt har man i kollektivavtalet skrivit in ett dispensförfarande där arbetsgivarens beslut om 24 timmarspass skall överprövas av en arbetstidsnämnd. För personliga assistenter finns även en omfattande begränsning direkt inskrivna i kollektivavtalet (bilaga J). Detta dispensförfarande och de i kollektivavtalet inskrivna begränsningarna gör att det i praktiken blir väldigt svårt för många inom LSS att jobba arbetspass som är längre än max 20 timmar, trots att dygnspass (minst 24 timmar) är ett behov utifrån både verksamhet och brukarna.

Inom personlig assistans och även andra yrken inom LSS så är detta med dygnspass en absolut nödvändighet utifrån många av brukarna. Vi menar att ett kollektivavtal som omöjliggör/kraftigt försvårar dygnspass när detta är ett behov utifrån brukaren dessutom är att betrakta som ett brott mot LSS. I LSS 6 § står ”Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.”. Men det kollektivavtal som Kommunal och SKR nu skrivit ger inte brukaren något inflytande alls över hur bemanningen skall göras så att de fungerar utifrån brukarens liv. För många brukare är det enormt viktigt att ha så få personalbyte som möjligt per dygn – vilket möjliggjorts med arbetspass som sträcker sig över ett dygn. Brukaren behöver på det sättet inte hålla på och anpassa hela sitt liv efter de tidpunkter då personalen skall byta av varandra.

Avtalsparterna har tyvärr sedan ca 2003 visat att de inte är kapabla att på ett rätt och rimligt sätt implementera dygnsviloreglerna i EUs arbetstidsdirektiv i sina kollektivavtal. Ca 2003 implementerades avvikelserna så felaktigt så man kan säga att de ”under implementerades”, och nu 2023 har man istället ”över implementerat” avvikelserna i direktivet.

Inte verkar man ifrån vare sig Kommunal eller SKR lyssna på vad vi som jobbar på avtalen tycker, eller de negativa konsekvenserna denna ”över implementering” innebär för verksamheterna.

Därför förordar vi starkt att EUs arbetstidsdirektiv nu implementeras via lag istället. Vi menar att vad gäller avvikelser utifrån dygnsvila så borde det vara möjligt – för de verksamheter/yrken som har behov av det inom LSS – med arbetspass på upp till 26 timmar. Det krävs naturligtvis kompensationsvila då man jobbar pass som är längre än 13 timmar men i övrigt önskar vi inte några andra begränsningar.

Krister Maltby – Personlig assistent i MejDej kooperativet

Jeanette Liljekvist – Personlig assistent i Karlskrona Kommun


Er lögn om maxgräns på 20 timmar vid arbetspass som är avvikelser utifrån EUs arbetstidsdirektiv artikel 17/18 är bara patetisk. INGEN tror på den lögnen längre. Det är ni på SKR som genom era lögner kör verksamheter och arbetsmiljö i botten genom lögnen att det utifrån EU inte går jobba arbetspass som sträcker sig över ett dygn. Det är lögn och förbannad dikt Personal inom LSS har nu samlat ihop över 1400 underskrifter som skickats för att komplettera Motion 2023/24:2496 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) – Möjliggörande av dygnspass inom räddningstjänst och personlig assistans. Vi har i skrivelse till Kommunal och nu även arbetsmarknasdutskottet starkt förordat att implementeringen av EUs arbetstiddiektiv nu sker genom lagstiftning istället för kollektivavtal. Ni har haft er chans att implementera EUs arbetstidsdirektiv via kollektivatal på ett korrekt och rimligt sätt och ni har misslyckats med det runt 2003 och även nu 2023. Företroendet för er är borta. I synnerhet du, Jeanette Hedberg, borde skämms för ditt eviga ljugande om att EU kräver en maxgräns på 20 timmar vid avvikelser.

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin säger till er att ni ska se över avtalet som ni skrivit. Det innebär att ni behöver göra rätt i avtalsrörelsen denna gång och kolla på er rättsliga grund för det ni driver. Ni har tolkat EU direktivet felaktigt, och om ni inte ändrar er (så som ministern säger till er) så är det ni själva som är det största hotet mot den svenska modellen som ni så gärna vill behålla. https://www.facebook.com/share/v/aJvww65Nzf3FTjCd/?

Jeanette Hedberg, Du skriver att läget är tufft & att flera arbetsgivare tvingas göra besparingar och varsla om uppsägningar . Då är det märkligt att er EU-lögn om arbetstiden skall tvingas igenom, till vilket pris som helst. Sanningen är att genom detta övergrepp på flera yrkeskårer:Räddningstjänst, Ambulans, LSS & andra välfärdsyrken tvingas personalen mot sin egen vilja och övertygelse att säga upp sig själva. Det enda hoppet som finns kvar bland den personal som har möjlighet att kvarstanna i verksamheten är följande: Att ni på SKR & Sobona stoppas från att ges utrymme för ännu fler och större satsningar för att ”stärka” arbetsmiljön genom att i praktiken rasera all form av återhämtning i ett tidigare fungerande schema. Ett schema som dessutom är tillåtet av EU. Gör om- Gör Rätt‼️

Grattis!! Men samtidigt blir jag inte klok på dom här tokigheterna där både kommuner och deras anställda måste kämpa mot deras egna organisationer.
Det låter ju inte klokt nånstans.

Hej🤗 vill bara tala om att vi i Bollnäs Kommun kommer att få behålla våra dygn efter en lokal förhandling. Vi har hela vägen haft ett jättestort stöd ifrån vår arbetsgivare kommunlednig och vår lokala fackliga ombud. Så jag vill tacka alla här ute för alla goda råd tips och hjälp och jag hoppas verkligen att fler Kommuner hakar på. Enligt vår verksamhetschef så har några närliggande Kommuner redan hört av sig till henne. Så tack 🥰


Hej!

Jag jobbar som personlig assistent sen 22 år tillbaka och jag & mina arbetskamrater har som många andra fått det mycket sämre med vårat nya schema. Vill uppmana alla att rapportera tillbud på allt som är befogat på er arbetsplats. Tillbud när ni missar apt pga att ni inte får vara med pga tidsreglerna, tillbud när ni varit trötta pga för lite återhämtning mellan passen, tillbud när ni måste stanna kvar den där kvarten för att rapportera, tillbud när ni blir utbeordrade pga att det inte finns vikarier, tillbud när ni måste gå utbildningen på de enda få lediga dagarna som ni har, sjukskriver ni er för att ni är trötta gör ett tillbud istället för att skylla på annat.

Då har kommunal saker att komma med när det ska förhandlas med kommuner som blankt säger nej till förhandlingar om dygnen.