Gammal tenta

Fråga 1. (8 poäng)
Rättssystemets beståndsdelar brukar man kalla för rättskällorna. Vilka är de huvudsakliga rättskällorna?


Fråga 2. (2 poäng)
Om Lagboken inte stämmer överens med SFS (Svensk författningssamling), vilken av dessa två är det då som gäller? Förklara!

Om lagboken (Sveriges rikes lag) inte stämmer överens med SFS ( svensk författningssamling) så är det SFS som gäller.
Den så kallade lagboken innehåller för första inte alla svenska lagar utan innehåller ett urval av lagar och författningar i SFS som bedöms vara av allmänt intresse. Dessutom trycks den bara en gång om året. En lag som ska gälla t ex från första juli 2020 kommer ju inte finnas med i lagboken om den boken kom ut 1 april 2020 samma år. Men den lagen kommer finns hos Svensk författningssamling och det är då den som gäller.
Och självklart kommer den nya lagen då finnas i nästa upplaga av Lagboken. SFS är den officiella och autentiska versionen av Sveriges Rikes Lagar. Det kan tilläggas att boken ”Sveriges Rikes Lag ”är en privat författningssamling och har fått ett slags halvofficiell ställning eftersom den har getts ut löpande i så många år och är den helt dominerande lagboken, sedan 1861 om jag minns helt rätt.
Det kan också läggas till att regeringen har fattat beslut om en lagändring så att nya lagar och förordningar kommer att publiceras digitalt på internet. Lagen trädde i kraft den 1 april 2018.
Det blir alltså inga mer tryckta versioner av SFS. Från 1 april 2018 är det fri tillgång till lagar och förordningar på internet.


Fråga 3. (2 poäng)
Vad betyder det att en regel är dispositiv, och hur kan man se/förstå att den är det?


Fråga 4 (2 poäng)
Vad behövs för att ett avtal ska ingås?


Fråga 5. (4 poäng)
Ulf och Anna har kommit överens om att Ulf ska sälja sin fastighet till Anna. Ulf upprättar en handling med följande text: ”Jag, Ulf Svensson, förbinder mig att sälja min fastighet, Gläntan 3 i X-stad, till Anna Ek för 500 000 kronor.” Ulf och Anna skakar hand och bestämmer att försäljning kan ske efter sommaren. När hösten kommer hör Anna av sig till Ulf och frågar hur det blir med köpet av fastigheten. Ulf meddelar att det inte blir någon försäljning. Ulf har träffat en partner, och de har bestämt att de ska bo tillsammans på Gläntan 3. Anna blir rasande och vänder sig till dig för juridisk rådgivning. Vad svarar du?


Fråga 6. (6 poäng)
Redogör kortfattat för begreppen culpaansvar, presumtionsansvar samt strikt ansvar.


Fråga 7. (6 poäng)
Redogör kortfattat för vad som omfattar ett dödsbo, vad som är dödsboets rättsliga
status och vilka som är dödsbodelägare!


Fråga 8. (6 poäng)
Släktingar efter den döda delas in i tre olika arvsklasser. Redogör för vilka släktingar
som ingår i respektive arvsklass.
a) Första arvsklassen
b) Andra arvsklassen
c) Tredje arvsklassen

a) bröstarvinge (barn till den avlidne) maka


Fråga 9. (4 poäng)
Ulf, som är sambo med Kicki, avlider efter en tids sjukdom. Han efterlämnar sina tre
barn Anna, Bo och Göran, från ett tidigare äktenskap. Efter Ulf finns egendom till ett
värde av 600 000 kronor. Ulf har till förmån för sin sambo Kicki testamenterat 300 000
kronor. Fördela arvet efter Ulf.


Fråga 10. (2 poäng)
Hur avgörs frågor om barnets boende när barnet står under föräldrarnas gemensamma
vårdnad?


Fråga 11. (2 poäng)
Vad innebär det att barnet har rätt till umgänge?Fråga 12. (6 poäng)
Förklara kortfattat begreppen utmätning, konkurs och obestånd.


Fråga 13. (2 poäng)
Vad innebär skuldsanering?


Fråga 14. (4 poäng)
Redogör kort för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, avseende dess syfte samt
vem och vad den avser att omfatta.