Referensarbetsplats

Studiegruppen ska ha kontakt med arbetsplatsen från september
månad i termin 3 till och med mars månad termin 4.

Utbildningens syfte är som sagt, att du som student ska förvärva kunskap om hur man främjar hälsa och förebygger ohälsa i arbetslivet och du ska även tillägna dig kunskap om rehabiliteringsprocesser i arbetslivet. Det innebär bland annat att du ska utveckla kompetens för att mobilisera och frigöra resurser hos individer och på organisations- och samhällsnivå.

Så vad är då en referensarbetsplats och vad ska det va bra för?
Jo, så här är det serru, under andra året, då teamet är ”Rehabiliteringsvetenskap med inriktning mot arbetsliv”, ska ska du och din studiegrupp, under höstterminen och första hälften av vårterminen, ha kontakt med en arbetsplats som handlägger arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsfrågor utifrån arbetsgivaransvaret, till exempel en producerande industri, ett tjänsteföretag, en förvaltning, en myndighet eller handelsverksamhet.

Syftet med referensarbetsplatser är att bygga broar mellan teori och praktik
  • det ger studenterna möjlighet att kritiskt granska teorin mot verkligheten,
  • kontakterna ger uppslag till examensarbeten, och
  • det ger personliga kontakter som kan leda till sommarjobb, praktik och anställning
Bygga broar och samverkan mellan Mittuniversitetet och det omgivande samhället
  • för arbetsplatserna innebär kontakten tillgång till aktuell kunskap,
  • det ger arbetsplatserna en väg in i Mittuniversitetet och en möjlighet att få
  • frågeställningar belysta i form av examensarbeten, det ger också goda rekryteringsmöjligheter.

Tyngdpunkten ligger på att studiegruppen med hjälp av teorin, självständigt ska tänka och fundera över det ni ser och tar del av.

EXEMPEL PÅ GRUPPUPPGIFT I MOMENTET juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet
  • Redogöra för er arbetsplats produktion, organisation, bemanning och något om dess ekonomiska förutsättningar
  • Kursmoment fokuserar på arbetsmiljöregleringen, det systematiska arbetsmiljöarbete, sjukskrivningssituationer och arbetsbristsituationer. Be också att få ta del av er arbetsplats dokument i dessa frågor inför examinationsuppgifter i senare kursmoment.
EXEMPEL PÅ GRUPPUPPGIFT I MOMENTET hälsofrämjande arbetsliv

Formulera en egen uppgift i samråd med arbetsplatsen eller välj
någon av nedanstående:
-redogör för arbetsplatsens arbetsmiljö-, hälso- och
rehabiliteringsarbete

-redogör för dokumenten som styr arbetsplatsens arbetsmiljö-,
hälso- och rehabiliteringsarbete

-gör en personalekonomisk beräkning av arbetsplatsens kostnader
för arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsarbete.

-ledarrollens betydelse för arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliterings-
arbete ; vilken kunskap krävs, vad hamnar de i för frågeställningar och hur ser lösningarna ut.

EXEMPEL PÅ GRUPPUPPGIFT I MOMENTET rehabiliteringsmetoder i arbetslivet

Analysera någon form av samverkan/samordning/samarbete som sker
mellan organisationer och/eller individer på er referensarbetsplats, med
utgångspunkt från kurslitteraturens teori om samverkan.

Analysera begreppet arbetsförmåga med koppling till ert studieobjekt.
 Det kan handla om arbetsplatsens syn på och tillämpning av begreppet i
mötet med andra organisationer som t. ex. Försäkringskassan.

 Andra perspektiv kan vara att analysera begreppet arbetsförmåga öppet och förutsättningslöst med er arbetsplats; vilken syn har de på begreppet och har begreppet någon betydelse för deras organisation. Begreppet behöver med andra ord inte kopplas till rehabilitering utan det kan även undersökas ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, t. ex. som en del av arbetsmiljö- och personalarbetet.

OK ok…men vad är skillnaden mellan referensarbetsplatser och tillämpade studier???
Skillnaden mellan referensarbetsplatsen och arbetsplatsen för
tillämpade studier är att referensarbetsplatsen är en organisation
där arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsproblem uppkommer.
Arbetsplatsen för tillämpade studier är däremot en organisation
vars yrkesmässiga uppdrag är att arbeta med arbetsmiljö-,
personal- och rehabiliteringsfrågor.

Tillämpade studier, 2:a årets sista 10 veckor, har studenterna enskilt kontakt med/arbetar i en organisation vars professionella uppdrag är arbetsmiljö eller rehabilitering. Till exempel företagshälsovård, arbetsförmedling, rehabiliterings- centra, försäkringskassa eller andra organisationer eller speciella projekt med en sådan inriktning.Samarbete med näringslivet blir allt mer vanligt då intresset för frågeställningar om hälsa och personalvård kan innebära en utveckling för företagets verksamhet och är därmed en del av företagets framgång och konkurrensmetoder.